2 Shkurt, 2022

Lënda: E drejta e Procedures Penale, Prof. Fejzulla Hasani; (Kollokviumi I&II)
SHKARKO

11 Maj, 2021

Lënda: Bashkëpunimi Ndërkomunal dhe Rajonal, Prof. Dukagjin Leka ; (Afati i Prillit)
SHKARKO

10 Maj, 2021

Lënda: Praktikat dhe modelet e mira të pushetit lokal, Prof. Ass. Dr. Selim Daku; (Testi I)
SHKARKO

7 Mars, 2020

Lënda: Praktikat dhe modelet e mira të pushtetit lokal, Prof. Dukagjin Leka; (Janar, 2020)
SHKARKO

18 Shtator, 2019

Lënda: Parimet Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale, Prof. Sabiha Shala; (Shtator, 2019)
SHKARKO

18 Shtator, 2019

Lënda: Praktikat dhe modelet e mira të pushtetit lokal, Prof. Dukagjin Leka; (Shtator, 2019)
SHKARKO

18 Shtator, 2019

Lënda: Bashkëpunimi Ndërkomunal dhe Rajonal; Prof. Dukagjin Leka (Shtator) 2019
SHKARKO

17 Shtator, 2019

Lënda: Financat Lokale dhe Menaxhimi i tyre; Prof. Naim Mustafa; (Afati i Shtatorit 2019)
SHKARKO

27 Korrik, 2019

Lënda:Menaxhimi publik dhe administrimi; Prof. Naim Mustafa; (Afati i Qershorit 2019)
SHKARKO

22 Korrik, 2019

Lënda: FINANCAT LOKALE DHE MENAXHIMI I TYRE – Prof. Ibish Mazreku, Gani Asllani, Baki Koleci; (Afati i Qershorit 2019)
SHKARKO

21 Korrik, 2019

Lënda: Parimet Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale – Prof. Sabiha Shala; (Afati i Qershorit 2019)
SHKARKO

15 Korrik, 2019

Lënda: Menaxhimi në qeverisjen lokale; Prof:Naim Mustafa; (Afati i Qershorit)
SHKARKO