RAPORT I KOMISIONIT PËR ZGJEDHJEN E STAFIT AKADEMIK PËR ANGAZHIM NË SEMESTRIN DIMËROR DHE VEROR VITI AKADEMIK 2019/20 Fakulteti: Juridik, Drejtimi Master “Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike”
28 Shtator, 2019 MË SHUMË
THIRRJE PËR APLIKIM NË KLINIKËN JURIDIKE PENALE ME RASTE REALE
28 Shtator, 2019 MË SHUMË