Anëtarësimet në organizata ndërkombëtare

 

UKZ është anëtarësuar në disa institucione dhe organizata ndërkombëtare, që kanë të bëjnë më arsimin e lartë, shkencën, hulumtimin, kërkimin, inovacionin dhe zhvillimin e gjithmbarshëm të IAL-ve.

Tabela me aktivitete në UKZ