Mobiliteti

 

Universiteti “Kadri Zeka” në kuadër të prioriteteve të veta ka edhe lëvizshmërinë e personelit akademik, administrativ dhe të studentëve. Strategjia e UKZ-së e inkurajon lëvizshmërinë si mekanizëm për zhvillimin e mëtejmë të stafit dhe të studentëvë, për të ngritur kapacitetet e tyre si dhe për të marrur përvojat më të mira nga universitetet evropiane dhe më gjerë. Gjithashtu, ZMJ si prioritetet të saj ka rritjen e mobilitietit të stafit dhe të studentëve. Ky mobilitet përfshinë:

  • Vizita studimore
  • Trajnime
  • Punëtori
  • Seminare
  • Konferenca
  • Shkolla verore

Në kuadër të Rregullores për mobilitet, e cila mbështet financiarisht dhe nxitë pjesëmarrjen e personelit në konferenca rajonale dhe ndërkombëtare, ajo mbështet financiarisht dhe nxitë në të njëjtën kohë publikimin e punimeve shkencore nëpër revista që janë të indeksuara në platformat më të mira ndërkombëtare, e të cilat janë të bazuara në UA MASHT 1/2018.

Poashtu, Universiteti “Kadri Zeka” është pjesë e shumë projekteve ndërkombëtare. Mobiliteti i stafit dhe studentëve është i paraparë edhe në kuadër të projekteve ndërkombëtare. Këto projekte në rrugën e implementimit të tyre, kanë paraparë edhe mobilitetin në universitetet partnere qoftë si vizita studimore, trajnime, shkëmbime afatshkurta ose afatgjata me qëllim të studimit, etj.

Në tabelën e mëposhtme do te ceken saktë numri i mobilitetit, qëllimi, kohëzgjatja, e nga tabela mund të përmbledhet se nga viti 2018 deri në vitin 2020 UKZ ka realizuar 120 mobilitete të stafit dhe 30 mobilitete të studentëve. Këtu vlenë të theksohet se mobiliteti në vitin 2020 ka qenë shumë i dëmtuar, si pasojë e pandemisë COVID 19, ku shumë trajnime, workshope, vizita studimore të studentëve nga projektet ndërkombëtare janë shtyer për vitin 2021.

 

Programi Projekti Mobiliteti Numri Statusi Vendi Kohëzgjatja   Qëllimi Financimi
Erasmus Mundus Green Tech Ba dy semestral 7 Student University of Paderborn 1 vit Përfundimi i një viti akademik Financim i plotë
Erasmus Mundus Green Tech PHD Studies 1 Staf akademik Unversity of Split 3 vite PHD studies Financim i plotë
Erasmus Mundus Green Tech Trajnim 1 Staf akademik University of Vigo, Spain 2 javë Trajnim Financim i plotë
Erasmus Mundus Green Tech Shkembim pervojash 1 Staf akademik University of Leon, Spain 2 javë Trajnim Financim i plotë
ERASMUS + EUFORIA Vizitë studimore 3

 

Staf akademik University of Ancona, Italy 1 javë Vizitë studimore Financim i plotë
ERASMUS + EUFORIA Vizitë studimore 5

 

Staf akademik Notinghem Trent Univeristy, UK 1 javë Vizitë studimore Financim i plotë
ERASMUS + ReBus Trajnim 15 Student University of Graz, Austria 2 javë Trajnim Financim i plotë
ERASMUS + ReBus Trajnim 1 Staf akademik FH Joanneum, Graz Austria 2 javë Trajnim Financim i plotë
ERASMUS + ReBus Trajnim 2 Staf akademik University of Ëiena, Austria 2 javë Trajnim Financim i plotë
ERASMUS + ReBus Trajnim 2

 

Staf akademik University of Sarajeva, Bosnia and Herzegovina 1 javë Trajnim Financim i plotë
ERASMUS + ReBus Trajnim 3

 

Staf akademik University of Essen, Duisburg, Germany 1 javë Trajnim Financim i plotë
ERASMUS + ReBus Trajnim 1

 

Staf akademik University of Palermo, Italy 1 javë Trajnim Financim i plotë
ERASMUS + ReBus Trajnim 3 Staf akademik University of  Montenegro, Podgorica, Montenegro 1 javë Trajnim Financim i plotë
ERASMUS + ReBus Trajnim 1

 

Staf akademik European University of  Tirana, Albania 1 javë Trajnim Financim i plotë
ERASMUS + ReBus Trajnim 1 Staf adiminstrativ European University of  Tirana, Albania 1 javë Trajnim Financim i plotë
ERASMUS + e-VIVA Vizitë studimore 1

 

Staf akademik European University of  Tirana, Albania 1 javë Trajnim Financim i plotë
ERASMUS + e-VIVA Vizitë studimore 1 Staf administrativ University of Nova Lisboa, Lisbon, Portugal 1 javë Trajnim Financim i plotë
ERASMUS + e-VIVA Trajnim 2 Staf akademik University of Nova Lisboa, Lisbon, Portugal 1 javë Trajnim Financim i plotë
ERASMUS + e-VIVA Trajnim 3 Staf akademik Die Berater, Wiena 4 ditë Trajnim Financim i plotë
ERASMUS + e-VIVA Trajnim 1 Staf administrativ Die Berater, Wiena 4 ditë Trajnim Financim i plotë
ERASMUS + e-VIVA Trajnim 3 University of Essen, Germany 4 ditë Trajnim Financim i plotë
ERASMUS + SMAHPC Vizite studimore 4 Staf akademik Metropolia University of Applied Sciences 1 javë Vizite studimore Financim i plotë
ERASMUS + SMAHPC Vizite studimore 1 Staf administrativ Metropolia University of Applied Sciences 1 javë Vizite studimore Financim i plotë
ERASMUS + SMAHPC Vizite studimore 5 Staf akademik MCBU, Turqi 1 javë Vizite studimore Financim i plotë
ERASMUS + SMAHPC Vizite studimore 1 Staf administrativ MCBU, Turqi 1 javë Vizite studimore Financim i plotë
ERASMUS + SMAHPC Vizitë studimore 4 Staf akademik Metropolia University of Applied Sciences 1 javë Vizite studimore Financim i plotë
ERASMUS + SMAHPC Vizitë studimore 2 Staf administrativ Metropolia University of Applied Sciences 1 javë Vizite studimore Financim i plotë
ERASMUS + SMAHPC Trajnim 6 Staf administrativ Kolegji Heimerer 1 javë Trajnim Jo  financuar
ERASMUS + SMAHPC Trajnim 2 Staf administrativ Metropolia University of Applied Sciences 1 javë Vizite studimore Financim i plotë
Erasmus + EACEA Grant Holders meeting 3 Staf akademik dhe administrativ EACEA, Bruksel 3 ditë Trajnimi per grant mbajtes Financim i plotë
Erasmus + QUADIC Kick Off 20 Staf akademik dhe administrativ UKZ 1 javë Takimi i parë i partnerëve Financim i plotë
Erasmus + QUADIC Tryezë e rrumbullakët 4 Staf akademik dhe administrativ Universitieti i Korcës 4 ditë Tryezë e rrumbullakët Financim i plotë
Erasmus + QUADIC Trajnim 8 Staf akademik dhe administrativ Universiteti i Gjirokastrës 4 ditë Trajnim Financim i plotë
Erasmus + ENEMLOS Kick Off 3 Staf akademik Universiteti i Podgoricës 4 ditë Takimi i parë i partnerëve Financim i plotë
Erasmus + QATEK Kick Off 4 Staf akademik dhe administrativ Universiteti i Prishtinës 4 ditë Takimi i parë i partnerëve Pa financim
Erasmus + ResearchCult Kick Off 10 Staf akademik dhe administrativ Kolegji IBCM, Mitrovicë 4 ditë Takimi i parë i partnerëve Pa financim
HERAS HERAS Vizitë studimore 3 Staf akademik University of Applied Sciences, Salzburg, Austria 1 javë Vizitë studimore Financim i plotë
HERAS HERAS Trajnim 3 Staf akademik dhe administrativ Prishtinë 2 ditë Trajnim Financim i plotë
USAID Fullbright Mësmidhënie 2 Staf akademik UKZ 1 semestër Mësimdhënie Financim i plotë
GIZ GIZ Trajnim 20 Student UKZ 1 javë Trajnim Financim i plotë
US Embassy ONU Trajnim 2 Staf akademik UKZ 2 ditë Trajnim Finncim i plotë
US Embassy ONU Studime Master 1 Student ONU Studime të plota Studime të plota Financim i plotë
US Embassy United States Alumni Associations Punë praktike 8 Student Kosovë 3 muaj Punë praktike Financim i plotë
Swiss Project PH Zug & UKZ Swiss mobility scheme Mobilitet 15 Studentë Kosovë 7 ditë Mobilitet i studentëve nga PH Zug të Zvicrës në Gjilan Financim i pjesërishëm
Swiss Project PH Zug & UKZ Swiss mobility scheme Mobilitet 15 Studentë Zug, Zvicër 7 ditë Mobilitet i studentëve nga UKZ në PH Zug të Zvicrës Financim i plotë
LECU Project LECU Mobilitet 2 Staf akademik Zurich, Zvicër 7 ditë Trajnim Financim i plotë
Këshilli i Evropës Academic Integrity Project Mobilitet 1 Staf Akademik Brno, Republika Ceke 5 ditë Konferencë Financim i plotë
UKZ Shkolla verore për studentë Mobilitet 5 Studentë Selanik, Greqi 7 ditë Shkollë verore Financim i plotë

 

UKZ duke qenë pjesë e shumë projekteve ndërkombëtare mundëson që për stafin dhe studentët e UKZ të ndjeken trajnime dhe të bëhen vizita studimore, etj. Varësisht nga tema e trajnimit, është përzgjedhur edhe stafi që do të marrë pjesë.

Vizitat studimore, trajnimet e stafit dhe studentëve

No  Description Place
1 2 vizita studimore në Universitetin Metropolia Finland
2 Vizita studimore në Universitetin e Manisas, Turkey
3 Vizita studimore në Universitetin e Lisbonës, Portugali
4 Vizita dhe trajnimi në Vienë, Austria
5 Vizita dhe trajnimi në  Vienë nga HERAS Kosova
6 Vizita dhe trajnimi në Essen, Germany
7 Reflective Workshop SMAHPC, Prishtinë Kosova
8 Teachers’ s Training SMAHPC, Prishtinë Kosova
9 Intervista dhe punëtori me Fokus Grupe, me biznese që ofrojnë shërbime në Komunën e Gjilanit, në kuadër të projektit e-VIVA Kosova
10 Konferenca e bashkë organizuar me Kolegjin Universum për të arriturat e projektit e-VIVA Kosova
11 Vizita 1 javore e  studentëve të Universitetit të Zug në UKZ Kosova
12 Vizita në EULEX Kosova
13 Vizita nëpër Universitete Publike në Kosovë për Projektin e HERAS dhe QUADIC Kosova
14 Vizita 1 javore e studentëve të UKZ në Universitetin e Zug Switzerland
15 Vizita e përfaqësuesve të Ambasadës Amerikane në Kosovë Kosova
16 Vizita në Lubjanë të Sllovenisë për 100 vjetorin e Universiteti të Lubjanës Slovenia
17 Vizita e studentëve dhe e një profesorit nga Helsinki, Finland
18 Vizita e disa profesorëve nga Schwamendigeni i Zvicrës Kosova

 

Trajnimet janë njëra prej mundësive dhe të cilat ndjeken nga Zyra për bashkëpunim Ndërkombëtar, e të cilat janë të një rëndësie të veçantë, për faktin që rrisin fushën e veprimit të zyrës tonë dhe të stafit akademik dhe administrativ në UKZ, duke rritur kështu kapacitetet profesionale të cilat janë të aplikueshme në punët e përditshme jo vetëm të zyrës por edhe të institucionit përgjithësisht.

 

Trajnimet e Zyrës për Bashkëpunim Ndërkombëtar:

Institution/ Institucioni Training Name/Emri i Trajnimit Duration/Zgjatja
 

IPA CBC Kosovo – North Macedonia 2014-2020

 

Project Cycle Management

 

 

2 days: 09.09.2020

10.09.2020

 

IKAP

 

Monitorimi dhe Raportimi në kuadër të procesit të IE

 

2 days: 05.11.2020

06.11.2020

 

IKAP

Pergatitja e projekt propozimeve 3 days: 09.11.2020

10.11.2020

11.11.2020

 

IKAP

 

IPA-Instrumenti i para anetaresimit

 

2 days: 19.11.2020

20.11.2020

 

IKAP

 

Monitorimi i programeve te financuara nga BE

 

2 days: 26.11.2020

27.11.2020

 

IKAP

 

Komunikimi i MSA-se

 

2 days: 20.10.2020

21.10.2020

Akademia Diplomatike e Kosovës Protokolli dhe mirësjellja 3 days: 02.12.2020

04.12.2020

EUF Mega Project 1 day 04.12.2020
EUTOPIA The Researchers workshop 1 day 02.12.2020