Vendim per lirim nga pagesa e semestrave per vitin akademik 2020-2021
16 Tetor, 2020 MË SHUMË
Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin Juridik për vitin akademik 2020-2021
16 Tetor, 2020 MË SHUMË
Kanë vazhduar aktivitetet e ditës së dytë informuese ERASMUS+
16 Tetor, 2020 MË SHUMË
Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin Ekonomik për vitin akademik 2020-2021
16 Tetor, 2020 MË SHUMË
Vendimet e Këshillit të Fakultetit për kërkesat e studetëve për vazhdim të studimeve dhe pagesa të semestrave në UKZ – Fakulteti Ekonomik
16 Tetor, 2020 MË SHUMË
Thirrjen për aplikim për Klinikën Juridike Penale me raste reale për semestrin Vjeshtor për vitin akademik 2020-2021
16 Tetor, 2020 MË SHUMË