Buletini i referateve të kandidatëve të paraqitur sipas Konkursit për angazhimin e personelit akademik në Fakultetin e Edukimit të Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror të vitit akademik 2023/2024
5 Tetor, 2023 MË SHUMË