Raporti i komisionit Recenzues per stafin e angazhuar, semestri veror 2023/24- Fakulteti i Edukimit
7 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Diplomuan studentët e parë të studimeve master të Fakultetit të Edukimit në UKZ
7 Shkurt, 2024 MË SHUMË