Vendimi për anulim të pozitës për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Juridiko Civile, sipas konkursit të publikuar, nr. 01/375 te dt. 25.03.2019
6 Gusht, 2019 MË SHUMË
Vendimi i Senatit te UKZ-së për njohjen e gjuhëve të huaja për regjistrim në studimet Master
6 Gusht, 2019 MË SHUMË