Raport i Komisionit Qendror për zgjidhjen e ankesave të kandidatëve, ndaj provimit pranues në UKZ për Afatin e Qershorit 2016
1 Gusht, 2016 MË SHUMË