Raport i Komisionit per zgjedhjen e stafit akademik per angazhim ne semestrin dimeror dhe veror; Juridik 19-20
25 Tetor, 2019 MË SHUMË
Raport i Komisionit per zgjedhjen e stafit akademik per angazhim ne semestrin dimeror dhe veror; FSHK 19-20
25 Tetor, 2019 MË SHUMË
Njoftim për praktikë /punë në Bankën për Biznes
25 Tetor, 2019 MË SHUMË
Raport i komisionit për angazhim – Mësimdhënës Fusha e Marketingut
25 Tetor, 2019 MË SHUMË