Njoftim nga Prof. Dr. Dukagjin Leka
14 Maj, 2019 MË SHUMË
Konsultimet në lëndët: Konsumi dhe e Drejta e Konsumatorëve, Analiza Ekonomike e së Drejtës,  E Drejta e Konkurrencës
14 Maj, 2019 MË SHUMË
Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në UKZ
14 Maj, 2019 MË SHUMË
Regjistrimi i semestrit veror për vitin akademik 2018/2019 në nivelin master
14 Maj, 2019 MË SHUMË
Certifikimi i Rezultateve perfundimtare per zgjedhjet studentore 2019
14 Maj, 2019 MË SHUMË
Format e referateve për pranim të stafit akademik
14 Maj, 2019 MË SHUMË
Rezultatet preliminare per anetar te Senatit nga Stafi akademik dhe administrativ 2019
14 Maj, 2019 MË SHUMË