Raporti i Komisionit për Shyqrtimin e Ankesave në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike – Afati plotësues
27 Shtator, 2022 MË SHUMË
Në UKZ u mbajt Konferenca Shkencore për Arbëreshët
27 Shtator, 2022 MË SHUMË
Stafi i UKZ-së pjesë e punëtorisë në kuadër të projektit QATEK
27 Shtator, 2022 MË SHUMË
Njoftim për punëtori për Barazinë Gjinore në Arsimin e Lartë në Kosovë nga HERAS+
27 Shtator, 2022 MË SHUMË