Buletini Nr. 12 – Fakulteti i Edukimit
8 Janar, 2021 MË SHUMË
UKZ nënshkruan marrëveshje bashëkpunimi me DKA në Kamenicë
8 Janar, 2021 MË SHUMË
Thirrja e dytë për trajnime në fushën e ICT-së
8 Janar, 2021 MË SHUMË