UKZ nënshkruan marrëveshje bashëkpunimi me DKA në Kamenicë

8 Janar, 2021

Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Drejtorinë Komunale të Arsimit në Kamenicë.

Duke qenë se Fakulteti i Edukimit ka një specifikë të veçantë për profilizimin e studentëve, që ka të bëjë me mbajtjen e mësimit praktik nëpër institucione shkollore dhe ato parashkollore dhe se në programet Fillor dhe parafillor vijojnë studimet edhe studentët nga komuna e Kamenicës, është e favorshme për ta mbajtja e mësimit praktik në institucionet shkollore dhe parashkollore në komunën nga vijnë.

Andaj, rektori i Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, Prof. Asoc. Dr. Bajram Kosumi, drejtori i Drejtorisë Komunale të Arsimit në Kamenicë znj. Mirhane Morina kanë nëshkruar marrëveshje bashkëpunimi.

Kjo marrëvëshje ka për qëllim vendosjen e bashkëpunimit dhe partneritetit me Drejtorinë Komunale të Arsimit në Kamenicë, për të siguruar përmbushjen e planprogramit të Fakultetit të Edukimit, respektivisht pjesën programore përkitazi me komponentin e mësimit praktik, si dhe krijimin e lehtësirave për mbajtjen e mësimit praktik për studentë që vijnë nga ato komuna.