Continue, there is more for you!
Zyra për Bashkëpunim Ndërkombëtar e Universitetit "Kadri Zeka" në Gjilan, shpall këtë: Thirrje për aplikime për shkëmbim të stafit në Universitetin "Anadolu University", Turqi Universiteti "Kadri Zeka" është pjesë e Projektit KA171 ICM. Erasmus+, në partneritet me Universitetin e Anadolus në Turqi. Programi Erasmus+ KA171 ose Shkëmbimi afatshkurtër i stafit(ICM) është një program i mobilitetit plotësisht i financuar që mundëson shkëmbimin e studentëve, stafit mësimdhënës dhe jo-mësimdhënës midis Universitetit Anadolu University nga Turqia dhe Universitetit Publik "Kadri Zeka" në Gjilan. ICM Erasmus+ mundëson shkëmbimin e stafit nga Universiteti Publik "Kadri Zeka" - Gjilan për studime dhe trajnim/ veprimtari nga të gjitha njësitë akademike dhe administrative të UKZ-së. Kohëzgjatja e bursave: -Staf Akademik(në kohëzgjatje 5ditë, + 2 ditë vajtje, ardhje), -Staf Administrativ(në kohëzgjatje 5ditë, + 2 ditë vajtje, ardhje). Të gjitha shpenzimet janë të mbuluara nga projekti: Shpenzimet e qëndrimit dhe 275 euro për udhëtim sipas Distance Calculator të Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). Granti i udhëtimit do të paguhet gjatë mobilitetit. Shënime të rëndësishme: 1) Të gjithë pjesëmarrësit duhet t'i përmbahen kufizimeve të alokuara buxhetore pasi që nuk ka fonde shtesë. 2) Buxheti i udhëtimit llogaritet sipas llogaritësit të udhëtimit dhe edhe nëse tarifa e biletës tejkalon shumën e mbështetjes së udhëtimit, nuk mund të jepen fonde shtesë për pjesëmarrësit. Aplikimi dhe përzgjedhja Kriteret për aplikim për stafin janë: Të jeni mësimdhënës ose punëtor i rregullt në UKZ Dokumentet e nevojshme për aplikim: -CV -Lista e publikimeve për stafin akademik(në gjuhën angleze); -Kopje e pasaportës(faqja që përmban emrin tuaj, foton dhe të dhënat personale); -Certifikata e gjuhës angleze ose turke(minimum B2); -Letër mbështetëse nga stafi akademik i Universitetit të Anadolus(i/e cila pajtohet për të bashkëpunuar gjatë qëndrimit tuaj një-javor në Turqi); -Kontrata e punës me UKZ; Posedimi i certifikatave të Gjuhës Angleze, të cilat janë të njohura ndërkombtarisht; Procedura e Aplikimit 1. Aplikimet duhet të dorëzohen në Zyren a Arkivës(kopje fizike) nga data: 27/06/2023 deri më 18/07/2023; 2. Aplikimet e vonuara nuk do të pranohen; 3. Të Gjithë aplikantët duhet të jenë në gjendje të sigurojnë dëshmitë/certifikatën e gjuhës angleze; 4. Plani individual i mësimit duhet të mbushet, të nënshkruhet dhe të dorëzohet me dokumentet të tjera të kërkuara; 5. Rezultatet e aplikimit do të shpallen në www.Uni-Gjilan.net 6. Dokumentet e pakompletuara nuk do të merren parasysh. Për çdo informatë shtesë, kontaktoni zyrën për bashkëpunim ndërkombëtar në UKZ. Shpallja per Anadolu

News

May 23, 2022

UKZ Annual Conference 2023


Read more

New edition of MFA scholarship scheme for students from the Western Balkans

January 6, 2022 Read more

Evaluation Report of the Measuring Card of University Autonomy in Kosovo – STAND Project

December 10, 2021 Read more

Study opportunities in the US for one semester

December 7, 2021 Read more

Important Documents

Statute of “Kadri Zeka” University – Gjilan
January 12, 2021 Read more
Provisional Statute of “Kadri Zeka” University – Gjilan
January 12, 2021 Read more
THE UKZ STRATEGY DEVELOPMENT AND ACTION PLAN 2017-2022
January 12, 2021 Read more

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Notifications

Contests

Academic Calendar

June 20, 2017

EN Donec pede justo, fringilla vel, aliquent nec
SHKAKRO FORMATIN PDF

June 20, 2017

en Donec pede justo, fringilla vel, aliquent nec, vulputate
SHKAKRO FORMATIN PDF

June 20, 2017

en Donec pede justo, fringilla vel, aliquent nec, vulputate
SHKAKRO FORMATIN PDF