RAPORT I KOMISIONIT PËR ZGJEDHJEN E STAFIT AKADEMIK PËR ANGAZHIM NË SEMESTRIN DIMËROR DHE VEROR VITI AKADEMIK 2019/20 Fakulteti: Juridik, Drejtimi Master “Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike”

28 Shtator, 2019

RAPORT I KOMISIONIT PER ZGJEDHJEN E STAFIT AKADEMIK PER ANGAZHIM NE SEMESTRIN DIMEROR DHE VEROR VITI AKADEMIK 2019/20
Fakulteti: Juridik, Drejtimi Master “Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike”

Raport i komisionit për zgjedhjen e stafit akademik për angazhim në semestrin dimëror dhe veror për vitin akademik 2019-2020 – Programi Master – Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike