Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike është themeluar me date 01.10.2014, i cili ne vitin akademik 2014/2015 kishte 50 studente aktive kurse ndër vite ne FSHK është rritur numri i studentëve, që nga viti 2020 e deri më 2023 në FSHK janë regjistruar gjithsej 661 studentë ne nivelin bachelor dhe master.

Fokusi ynë i veçante është Teknologjia; specializimi ne Inxhinieri Softuerike dhe Web Design si dhe specializimi ne Teknologjinë e Sistemit dhe Kontrollit, na vendosin ne qendër të edukimit dhe inovacioneve që do të përcaktojnë një të ardhme progresive ekonomike, duke formuar gjenerata te reja

  • * për treg të punës që kontribuojnë në komunitet në pozita të ndryshme pune
  • * me aftësi për te hapur bizneset e tyre ne fushën e zhvillimit të sistemeve dhe aplikacioneve të ndryshme.

Si rrjedhojë e ndërlidhjes së aktiviteteve misioni i fakultetit është të përgatitë gjenerata të reja që kontribuojnë në fushën e Teknologjisë duke punuar për Kosovë, Evropë dhe Amerikë gjithnjë me fokuse që puna te kryhet ne distance (remote) nga Kosova për shtete te ndryshme. Gjithashtu, nëpërmjet edukimit në FSHK synohet përmirësimi i ndërgjegjes individuale ne shoqërie.

Aktualisht, ne Fakultetin e Shkencave Kompjuterike funksionojnë këto programe  studimore:

Riakredituar për periudhën 5 vjeçare 1 tetor 2021-30 shtator 2026:

  1. Shkencat Kompjuterike, BSc, 180 ECTS Planprogrami FSHK

Akredituara për periudhën 3 vjeçare 1 tetor 2021-30 shtator 2024:

  1. Sistemet e Kontrollit dhe Inteligjenca Artificiale, MSc, 120 ECTS,
  2. E-Qeverisja, MSc, 120 ECTS

 

Bazuar në programet e studimit të Fakultetit të Shkencave të Kompjuterëve, të cilat përqendrohen në Teknologji, Inxhinieri të Softuerëve, Dizajn të Uebsajteve, Teknologji të Sistemit dhe Kontrollit, si dhe programet specifike të studimit si Shkencat e Kompjuterëve, Sistemet e Kontrollit dhe Inteligjenca Artificiale, dhe E-Governanca, ka disa mundësi karriere për individët me kualifikime të rëndësishme në këto fusha. Këtu janë disa rrugë të mundshme karriere:

Inxhinier i Softuerit: Duke specializuar në zhvillimin e softuerit, kodifikim dhe programim, te diplomuarit mund të punojnë në krijimin e aplikacioneve, sistemave të softuerit dhe zgjidhjeve.

Zhvillues/Dizajner i Uebsajteve: Duke përqendruar në dizajnim dhe zhvillim uebsajtësh, te diplomuarit mund të punojnë në krijimin dhe mirëmbajtjen e uebsajteve, ndërfaqeve të përdoruesit dhe aplikacioneve ueb.

Inxhinier i Sistemit dhe Kontrollit: Duke specializuar në teknologjinë e sistemit dhe kontrollit, te diplomuarit mund të punojnë në projektimin, implementimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të kontrollit për shfrytëzime të ndryshme si automatizimi, robotika dhe proceset industriale.

Inxhinier i Inteligjencës Artificiale: Me një përvojë në Sistemet e Kontrollit dhe Inteligjencën Artificiale, te diplomuarit mund të ndjekin karrierë në zhvillimin e algoritmeve të AI, modelet e mësimit automatik dhe aplikacionet që përdorin inteligjencën artificiale.

Specialist i E-Governancës: Te diplomuarit pertizë në E-Governancë mund të kontribuojnë në zhvillimin dhe zbatimin e sistemeve elektronike për proceset qeveritare, duke përmirësuar efikasitetin dhe transparencën.

Konsultant Teknologjik në Teknologji Informacioni: Firmat konsulentë shpesh kërkojnë profesionistë me njohuri të gjerë të teknologjisë për të ofruar këshilla dhe zgjidhje për klientë në industri të ndryshme.

Ndermarres ne Teknologji: Të diplomuarit mund të fillojnë biznese të tyre lidhur me teknologjinë, duke u përqendruar në zhvillimin e softuerit, aplikacioneve, zgjidhjeve ueb, ose shërbimeve të tjera të IT.

Mundësi pune në distancë: Fokusi i fakultetit në mundësitë e punës në distancë përgatit studentët për karriera ku mund të punojnë në distancë, duke kontribuar në projekte në nivel global.

Kërkim dhe Zhvillim: Te diplomuarit ne master mund të angazhohen në role kërkimi dhe zhvillimi, duke shtyrë kufijtë e teknologjisë dhe duke kontribuar në zgjidhje inovative në fushën e shkencave të kompjuterit.

 

Edukator/Trajner: Te diplomuarit mund të zgjedhin të bëhen edukatorë, duke ndarë njohuritë dhe ekspertizën e tyre duke mësuar lëndë të lidhura me shkencat e kompjuterit në institucione akademike ose nëpërmjet programeve trajnimi.

 

PlanprogramiFSHKBachelor-SEW

Shkarko

PlanprogramiFSHKBachelor-SK

Shkarko

PlanprogramiFSHKMaster e-Qeverisje

Shkarko

PlanprogramiFSHKMaster SKIA

Shkarko