Dokumente të Rëndësishme

Rregullore Per Studimet Themelore Bacelor_FakultetiEkonomik

Vendim i KF per Komisionin per Studime

Vendim i KF per formimin e grupeve punuese per akreditim

Vendim i KF per Programet Studimore

Vendim i Dekanit per emerimin e KOORDINATORIT PER CILESI

Vendim i Dekanit per emerimin e Komisionit per Syllabuset

Vendim i Dekanit per emerimin e Komisionit per Njohje dhe Transfere

Vendim i Dekanit per emerimin e Komisionit e Ankesave

Vendim i Dekanit per emerimin e Komisionit Disiplinor

Propozimet nga hulumtimi me alumni per programe

Rezultatet e hulumtimit me alumin shtator 2019

Vendimi i KF per udhezuesin per menyren e vleresimit te studenteve ne Fakultetin Ekonomik

Vendim i KF per formimin e grupeve punuese per akreditim – Financë dhe Kontabilitet i Aplikuar

Konkluzione te Keshillit te Fakultetit Ekonomik për përgatitjet në procesin e akreditimit të programeve studimore 2022-23

Komisioni ankesave angazhim

Komisioni ankesave

Komisioni recensues

Propozimi i këshillit shkencor

Ven.rec.Bajram Fejzullahu

Ven.rec.GezimTosuni

Ven.rec.Teuta Agaj

KONKLU_1

Vendim – Propozim Senatit

Vendim i KF per angazhimin e bashkepunetoreve te jashtem ne vitin akademik 2022-23

Vendim i KF per formimin e komisionit per ankesa provimin pranues 2023-24

Vendim i KF per formimin e komisionit per perpilimin e testeve te provimit pranues 2023-24

Vendim i KF per formimin e komisionit per pranimin e studenteve ne vitin akadermik 2023-24

Vendim i KF per formimin e komisionit recensues per poziten -mesimdhenes ne marketing digjital

Vendim i KF per formimin e komisionit recensues per pranimin e stafit te angazhuar per vitin 2022-23

Vendim i KF per formimin e komisionit te ankesave per konkursin per staf te rregullt 2022-23

Vendim i KF per ndryshimin e Komisionit per Njohje dhe Transfere

Vendim i KF per Programet Studimore.

Vendim KF per formimin e komisionit recensues per poziten -mesimdhenes ne finance dhe kontabiliet

Vendime te KF per propozimin per konkurs per avancim dhe profesor te rinje

Vendimi i Keshillit te Fakultetit Ekonomik per procedimin e raportit vlerësues ne Komisionin e Studimeve te UKZ

Vendimi i KF per ankesat e ndaj raportit vleresues per staf te rregullt- konkursi i shtatorit 2022

Vendimi i KF per formimin e komisionit te ankesave per stafin e angazhuar tetor 2022-23

Vendimi i KF per zvogelimine kredive te Punimit te Diplomes ne Menaxhment

Venimi i KF per riformatimin e Komisionit Vleresues