Vendimet e Këshillit Drejtues

Vendim i KD per miratimin e raportit financiare tremujor

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e raportit gjashte mujor te shpenzimeve 2019

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e raportit te buxhetit 2018

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Raportit te Buxhetit te shpenzimeve

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e raportit tremujor te vitit 2018

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Rregullores per Angazhimin e studenteve

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Rregullores per mbikeqyrjen e zbatimit te Planit Strategjik

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Rregullores per organizimin e brendshem dhe sistematizimin e vendeve te punes se administrates

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Rregullores per te ardhurat personale te administrates

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e shpenzimeve per vitin 2017

Shkarko

Vendim i KD per ndarjen e bursave universitare 2019-2020

Shkarko

Vendim i KD per organizimin e nje work-shop-i per Strategjine per Zhvillimin e Universitetit

Shkarko

Vendim i KD per rishikimin e Strategjise Zhvillimore dhe Planit te Veprimit_

Shkarko

Vendim i KD per shumen e burses studentore 2017

Shkarko

Vendim i KD per te ardhurat personale per stafin akademik

Shkarko

Vendim i KD per themelimin e FSHA, programi Matematike Arsimore

Shkarko

Vendim i KD per themelimin e Institutit per trajnime dhe hulumtime arsimore

Shkarko

Vendim i KD per verifikim te mandatit per anetare te KD

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e kryesuesit te KD-se 2019

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e kryesuesit te KD-se

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e Prorektorit per Bashkepuim Nderkombetar

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e Prorektorit per Buxhet dhe Financa

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e Prorektorit per Mesim

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e Sekretarit te Pergjithshem te UKZ-se

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e zv. kryesuesit te KD-se

Shkarko

Vendim i KD per formimin e Komisionit per ndryshimin e Rregullores per te ardhurat personale per stafin akademik

Shkarko

Vendim i KD per formimin e Komisionit per rishikimin e Strategjise Zhvillimore

Shkarko

Vendim i KD per kriteret e burses universitare 2019-2020

Shkarko

Vendim i KD per lirim nga pagesa e semestrave per anetares e PS

Shkarko

Vendim i KD per miratim te Rregullores per veprimtari dhe kerkime shkencore

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Komisionit per hartim te Rregullores per mbikqyrjen dhe zbatimin e Planit Strategjik

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Komisionit per shqyrtimin e ankesave dhe kerkesave

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e raportit financiare gjashtemujor

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e raportit financiare nentemujor

Shkarko

Letra percjellese Kryesuesi

Shkarko

Raporti i Punes UKZ

Shkarko

Vendimi i KD per miratimin e shumes per veprimtari kerkimore

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e planit te rishikuar strategjik 2017-2022

Shkarko

Vendim i Senatit per miratim te Udhezuesit per Pronesi Intelektuale

Shkarko

Vendim i Senatit per organizimin e procesit mesimor dhe provimeve per vitin akademik 2020-2021

Shkarko

Vendim i Senatit per miratim te Strategjise per Hulumtime Shkencore

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Planit te Veprimit

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e raportit vjetor te punes

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Rregullores per Keshillin Botues

Shkarko

Vendim i KD per miratim te draftit final te Statutit te UKZ

Shkarko

Vendim i KD per rishikimin e te gjitha Rregulloreve ne UKZ dhe harmonizimin e tyre me Statutin e UKZ-se

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e zv kryesuesit te KD

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Raportit Mbikqyres se Implementimit te Strategjise Zhvillimore 2019-2020

Shkarko

Raport i mbikeqyrjes se implementimit te Strategjise Zhvillimore per vitim akademik 2019-2020

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Raportit te Buxhetit dhe Shpenzimeve per periudhen 01.01.2020 - 31.12.2020 ne UKZ

Shkarko

Vendim i KD per formimin e Komisionit per finalizimin e Rregullores per Klubet e studenteve ne UKZ

Shkarko

Vendim i KD per formimin e Komisionit per verifikimin e kontratave te stafit akademik

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e kerkeses se koordinatorit te programit master QLSHD

Shkarko

Vendim i KD per formimin e Komisionit per harmonizimin e Rregulloreve me Statutin e ri te UKZ-se

Shkarko

Vendim i KD-se per shpalljen e zgjedhjeve studentore 2021

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e kerkeses se administrates per pagesen e shujtes 2021

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e kritereve dhe shumes per burse studentore

Shkarko

Vendim i kD per miratimin e raportit te buxhetit dhe shpenzimeve 2021

Shkarko

Vendim i KD per pagese per veprimtari kerkimore e shkencore

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e Agron Hajdarit kryesues i KD

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e Jeta Pajaziti Doli zv. kryesuese e KD

Shkarko

Vendim i KD per formimin e grupit punues te raportit te jashtem vleresues te UKZ-se

Shkarko

Vendim i KD per formimin e komisionit te jashtem per hartimin e raportit vleresues per tregun e punes dhe prog studimore

Shkarko

Vendim i KD- refuzim i kerkeses se klubit te IT-se per testimin e sigurise kibernetike

Shkarko

Vendim i KD- refuzim i kerkeses se klubit te IT-se per riaftesimin e kabineteve

Shkarko

Vendim i KD-se per formimin e komisionit per ceshtje statutare

Shkarko

Vendim i Kd-se - refuzim i kerkeses se klubit te IT-se per financimin e ngritjes se rating-ut

Shkarko

Vendim i KD- refuzim i kerkeses se klubit te IT-se per krijimin e wikipedia

Shkarko

Vendim i KD-se per miratimin e buxhetit te UKZ-se 2022

Shkarko

Vendim i KD-se per miratimin e rregullores per te ardhura personale te personelit akademik

Shkarko

Vendim i KD-se per formimin e komisionit per kerkesa, parashtresa dhe ankesa

Shkarko

Vendim i KD- refuzim i kerkeses se klubit te IT-se per financim te revistes

Shkarko

Vendim- Formimi i grupit punues për hartimin e strategjisë së UKZ

Shkarko

Vendim- ndahet shuma për hartimin e strategjisë së UKZ

Shkarko

Vendim për fillimin e hartimit të strategjisë së UKZ

Shkarko

Vendim për zëvendësim të anëtarëve të Parlamentit Studentor

Shkarko

Plotësim-ndryshim i vendimit Ref.nr.02-3151

Shkarko

Vendim Miratohet Raporti i buxhetit dhe shpenzimeve ne UKZ

Shkarko

Vendim Miratohet Rregullorja per veprimtarine kerkimore - shkencore ne UKZ

Shkarko

Vendim Miratohet Raporti i mbikeqyrjes se zbatimit te planit strategjik

Shkarko

Vendim Autorizohet Sekretari i Pergjithshem per angazhimin e nje stafi akademik ne UKZ per lekturimin e dokumenteve

Shkarko

Vendim i KD për përdorimin e telefonisë fikse-mobile në UKZ

Shkarko

Vendim i KD për anulimin e konkursit për staf akademik në FSHA

Shkarko

Vendimi i KD-së për shpalljen e konkursit për staf akademik në UKZ

Shkarko

Vendim Dr. Techn. Ilir Gjinolli zgjidhet kryesues i KD

Shkarko

Vendim i KD-së për zgjedhjen e zëvendëskryesueses

Shkarko

Vendim i KD-së për miratimin e kërkesës së Parlamentit Studentor

Shkarko

Vendimi i KD-së për lejimin e pagesës së shujtës

Shkarko

Vendimi i KD-së për formimin e komisionit për ndarjen e bursave

Shkarko

Vendim i miratimit te raportit perfundimtar te Planit te Prokurimit 2023

Shkarko

Vendim i KD- miratim i shpenzimeve te buxhetit per periudhen nente mujore

Shkarko

Vendim i KD- miratim i shpenzimeve te buxhetit per vitin 2022

Shkarko

Vendim i KD- për pezullimin e pageses mjete te imëta (para xhepi)

Shkarko

Vendim i KD- Shpallja e zgjedhjeve te përgjithshme dhe studentore në UKZ 2023

Shkarko

Vendim i KD- miratohet raporti vjetor i punës nës UKZ viti 2022

Shkarko

Vendim i KD- emërohet Këshilltari Ligjor i Rektorit Prof.Asoc.Dr. Fejzullah Hasani

Shkarko

Vendim i KD- aprovohet pagesa e dy punimeve shkencore

Shkarko

Vendim i KD, nuk miratohet kërkesa e studentëve të Masterit për lirim nga pagesat semestrale

Shkarko

Vendim miratohen agjendat për zgjedhjet e përgjithshme dhe studentore në UKZ - 2023

Shkarko

Vendim-mbi-themelimin-e-Komisionit-Zgjedhor-për-mbajtjen-e-zgjedhjeve-studentore-në-UKZ-2023

Shkarko

Vendim-miratohen-agjendat-për-zgjedhjet-e-përgjithshme-dhe-studentore-në-UKZ-2023

Shkarko

Vendim-i-KD-nuk-miratohet-kërkesa-e-studentëve-të-Masterit-për-lirim-nga-pagesat-semestrale

Shkarko

Vendim mbi themelimin e Komisionit Zgjedhor për mbajtjen e zgjedhjeve studentore në UKZ - 2023

Shkarko

Vendim i formimit të Komisionit Qendor të Zgjedhjeve (KQZ) në UKZ 2023

Shkarko

Vendim për ndarjen e mjeteve buxhetore për zgjedhjet e përgjithshme dhe studentore në UKZ 2023

Shkarko

Vendim lidhur me kandidimin e anëtarëve të Këshillit Drejtues në UKZ

Shkarko