Steering Council Decisions

Vendim i KD per miratimin e Raportit te Buxhetit te shpenzimeve

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e raportit tremujor te vitit 2018

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Rregullores per Angazhimin e studenteve

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Rregullores per mbikeqyrjen e zbatimit te Planit Strategjik

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Rregullores per organizimin e brendshem dhe sistematizimin e vendeve te punes se administrates

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Rregullores per te ardhurat personale te administrates

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e shpenzimeve per vitin 2017

Shkarko

Vendim i KD per ndarjen e bursave universitare 2019-2020

Shkarko

Vendim i KD per organizimin e nje work-shop-i per Strategjine per Zhvillimin e Universitetit

Shkarko

Vendim i KD per rishikimin e Strategjise Zhvillimore dhe Planit te Veprimit

Shkarko

Vendim i KD per shumen e burses studentore 2017

Shkarko

Vendim i KD per te ardhurat personale per stafin akademik

Shkarko

Vendim i KD per themelimin e FSHA, programi Matematike Arsimore

Shkarko

Vendim i KD per themelimin e Institutit per trajnime dhe hulumtime arsimore

Shkarko

Vendim i KD per verifikim te mandatit per anetare te KD

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e kryesuesit te KD-se 2019

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e kryesuesit te KD-se

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e Prorektorit per Bashkepuim Nderkombetar

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e Prorektorit per Buxhet dhe Financa

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e Prorektorit per Mesim

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e Sekretarit te Pergjithshem te UKZ-se

Shkarko

Vendim i KD per zgjedhjen e zv. kryesuesit te KD-se

Shkarko

Vendim i KD per formimin e Komisionit per ndryshimin e Rregullores per te ardhurat personale per stafin akademik

Shkarko

Vendim i KD per formimin e Komisionit per rishikimin e Strategjise Zhvillimore

Shkarko

Vendim i KD per kriteret e burses universitare 2019-2020

Shkarko

Vendim i KD per lirim nga pagesa e semestrave per anetares e PS

Shkarko

Vendim i KD per miratim te Rregullores per veprimtari dhe kerkime shkencore

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Komisionit per hartim te Rregullores per mbikqyrjen dhe zbatimin e Planit Strategjik

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e Komisionit per shqyrtimin e ankesave dhe kerkesave

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e raportit financiare gjashtemujor

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e raportit financiare nentemujor

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e raportit financiare tremujor

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e raportit gjashte mujor te shpenzimeve 2019

Shkarko

Vendim i KD per miratimin e raportit te buxhetit 2018

Shkarko

Letra percjellese Kryesuesi

Shkarko

Raporti i Punes UKZ

Shkarko