Vendimi i rektorit për zëvendësimin e orëve të humbura gjatë muajit mars 2020

3 Prill, 2020

Duke u mbështetur në nenin 28 paragrafi 1 nënparagrafi 1.2 dhe 1.3 të Statutit të Përkohshëm të Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan dhe bazuar në Vendimin e marrë në takimin e menaxhmentit të UKZ-së të mbajtur më 01.04.2020, Rektori i Universitetit, merr Vendim:

Vendimi i rektorit për zëvendësimin e orëve të humbura gjatë muajit mars 2020

Shkarko