Publikimi i Raporteve të Komisioneve recensuese për zgjedhjen e personelit akademik në njësitë akademike të Universitetit “Kadri Zeka”, për vitin akademik 2016/17

3 Nëntor, 2016

Publikimi i Raporteve të Komisioneve recensuese për zgjedhjen e personelit akademik në njësitë akademike të Universitetit “Kadri Zeka”, për vitin akademik 2016/17, në bazë të konkursit të shpallur, nr.03/874 dt. 06.10.2016.

Publikimi i Raporteve të Komisioneve recensuese mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në ueb- faqe.

Kandidatet e pakënaqur mund t`i paraqesin ankesat e tyre – Këshillit të njësisë akademike në afat prej 15 ditësh.

Mësimdhëse-për-lëndët-Bazat-e-shkencave-të-natyrës-me-metodologji-I-dhe-II-Fëmijët-dhe-mësimi-në-natyrë-Edukim-mjedisor.

Shkarko

Ligjëruese-për-lëndët-Vizatim.-Artet-e-bukura-Punë-dore-me-modelim-metodologji-e-arteve-figurative-Lojëra-dhe-lodra.

Shkarko

Asistent-për-grup-lëndësh-nga-letërsia.

Shkarko

Mësimdhënës-për-lëndët-Fillet-e-së-drejtës-E-dejta-administrative-e-avansuar-Gjyqësia-kushtetuese-dhe-lëndë-të-tjera-nga-fusha-kushtetuese-administrative.

Shkarko

Asistent-për-grup-lëndësh-juridike-ndërkombëtare

Shkarko

Asistent-për-lëndët-Mikroekonomi-dhe-makroekonomi

Shkarko

Mësimdhënës-për-lëndët-Programim-I-Programim-II-Programet-e-orientuara-ne-objekte-dhe-lëndë-të-tjera-nga-fusha-e-programimit

Shkarko