BULETININ Nr.5

12 Shtator, 2018

Buletini i Referateve të kandidatëve të paraqitur në Konkursin e datës 01.06.2018 për zgjedhjen e personelit akademik:

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti Juridik

E drejta e ankesës së kandidatëve ndaj Referateve të Komisioneve recensuese zgjatë 25 ditë nga dita e publikimit të Buletinit në Ueb faqen e Universitetit.