Vendim për shfrytëzimin e pushimit vjetor për personelin akademik dhe administrativ për vitin 2022

29 Korrik, 2022

Ne baze te nenit 28, paragrafi 1, nën paragrafi 1.19 të Statutit të Universitetit Publik “Kadri Zeka” Gjilan, dhe nenit 33 paragrafi 1 i Ligjit të Punës dhe në koordinim me Sekretarin e përgji hshëm të UKZ-së, Rektori Prof. Dr. Bajram Kosumi ka marrë vendim për shfrytëzimin e pushimit vjetor për personelin akademik dhe administrativ të Universitetit Publik “Kadri Zeka” për vitin 2022.

Vendim per shfrytezimin e pushimit vjetor per vitin 2022