UKZ DHE UP NËNSHKRUAJNË MARREVESHJE MIRËKUPTIMI

30 Dhjetor, 2020

Universiteti  “Kadri Zeka” në Gjilan dhe Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, kanë nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi, sipas së cilës UP do të ndohmojë UKZ-në në fushat akademike dhe shkencore, përmes Qendrës për Përsosmëri në Mësimdhënie.

Përmes qendrës do të sigurohet avancim i vazhdueshëm dhe i qëndrueshëm në mësimëdhënie, në shërbime inovative për të promovuar kulturën e përsosmërisë në mësimëdhënie.

Po ashtu në bazë të marrëveshjes së mirëkuptimit të nënshkruar nga Rektori i UKZ-së, Prof. Asoc. Dr. Bajram Kosumi dhe Rektori i UP-së Prof. Dr. Naser Sahiti, do të krijohen mundësi e trajnimit të personelit akademik të UKZ-së në Qendrën për Përsosmëri në Mësimdhënie.