Raporti i komisionit recensues për stafin e angazhuar në Fakultetin Juridik për vitin akademik 2022/2023

7 Shtator, 2022

Raportet recensuese per angazhim 2022-2023 ne Falkultetin Juridik

Shkarko