Njoftim për regjistrimin e lëndëve të semestrit veror

26 Maj, 2021

Njoftohen studentët e Fakultetit Ekonomik, Departamenti: Menaxhment, se afati për regjistrim të lëndëve të semestrit të VI-të do të jetë i hapur nga dt. 26.05.2021 deri me dt. 05.06.2021 ora 23:59, bazuar në vendimin e mbledhjes se XXL te Senatit me nr. 01 1878, dt. 26.04.2021, për ndryshimin e numrit të kredive te Punimit te Diplomës se Programit Menaxhment, nga 10 ECTS në 6 ETCS