Njoftim nga lënda:Fillet e së drejtës/Hyrje në të drejtën

20 Dhjetor, 2019
Njoftohën studentet e vitit të parë të Fakultetit Juridik të UKZ-Gjilan, te cilët i  ndegjojnë leksionet-ligjeratat në lendën:Fillet e së drejtës/Hyrje në të drejtën, se kollokviumi i dytë për lëndën perkatëse,do të mbahët në javën e parë të muajit Janar 2020.Për të dy grupet kollokviumi mbahët duke filluar nga ora 11.
Të drejtë nënshtrimi të kollokviumit të dytë,kan të gjithë ata student,të cilët e kan kaluar kollokviumin e parë.
Me respekt:Pedagogu i lëndës:
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA