Njoftim

30 Nëntor, 2017

Njoftohen studentet që kanë ndjekur ligjëratat (departamenti Banka, Financa dhe Kontabilitet ) në lëndën E drejta biznesore- prof.dr. Fejzulla Berisha, që kollokfiumi i parë mbahen më dt. 01.12.2017, nga ora 14:00, salla A02.

 

Shënim: Kollokfiumit kanë të drejt t’i nënshtrohen vetëm studentët e departamentit BFK

Prof.dr. Fejzulla Berisha