NJOFTIM PËR TRANSFER

1 Tetor, 2018

Njoftohen te gjithe studentet e interesuar se kerkesat per transferim nga Fakultetet e tjera ne Fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan mund t`i parashtrojne nga data 01.10.2018 deri me 15.10.2018.

Mënyra e aplikimit për transfer në UKZ është kjo:

  • Kliko në linkun smu.uni-gjilan.net
  • Kliko në menynë Tjera dhe në nënmenynë Aplikimi per Transfer/Index
  • Plotësoni fushat e kërkuara në aplikacion