Konkurs për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësitë akademike të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2020/2021.

15 Qershor, 2020

Mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Punës, Nr. 03/L-212, dispozitat e nenit 26 të Ligjit mbi Arsimin e Lartë të Kosovës, Nr. 04/L-037, si dhe nenit 48, paragrafi 1 nënparagrafi 1.3 të Statutit të Përkohshëm të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, Senati i Universitetit në mbledhjen e V-të, të mbajtur më datë 09.01.2020, merr vendim për të shpallur:

Konkurs për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësitë akademike të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2020/2021.

Konkursi Zgjedhje-Rizgjedhje 2020- vf

Shkarko

FORMULARI PËR APLIKIM – F1

Shkarko