KD mori vendim për shpalljen e konkursit për Rektor të Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan

8 Qershor, 2023

Në bazë të nenit 19, paragrafi 1, të Ligjit mbi Arsimin e Lartë të Republikës së Kosovës dhe nenit 23 parag.1 nënparag.1.9 dhe nenit 27 të Statutit të Universitetit, Këshilli Drejtues i Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan në mbledhjen e mbajtur më 07.06.2023, mori vendim për shpalljen e konkursit për Rektor të UKZ-së.

Konkursi per rektor ne gjuhen shqipe

Konkursi per rektor ne gjuhen serbokroate