Konkurs për punësim

9 Gusht, 2022

Në bazë të nenit 8 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, nenit 67 dhe nenit 68 të Ligjit 06/L-114 për Zyrtarët Publik dhe vendimit nr. 02/1436 datë 29.07.2022 të Këshillit Drejtues, Universiteti Publik “Kadri Zeka” Gjilan, shpall këtë: Konkurs

 

Publikimi i konkursit eshtë bëre sot me datë 09.08.2022 i cili qendron deri me 07.09.2022 në sistem Simbnj, ndersa aplikimi fillon me datë 08.09.2022 deri me 22.09.2022, 15 ditë kalendarike.

Konkurs për administratë

Shkarko

Aplikacion-për-punësim

Shkarko