Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit të rregullt akademik në Universitetin Publik “Kadri Zeka” Gjilan.

13 Shtator, 2023

Senati i Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Punës, Nr. 031L-212, dispozitat e nenit 26 të Ligjit mbi Arsimin e Lartë të Kosovës, Nr. 041L-037, si dhe nenit 47, paragrafi 1 nën paragrafi 1.1.2 të Statutit të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, dhe Rregullores për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik Ref.nr.01/742 të dt. 28.04.2022, në mbledhjen XLVI të mbajtur me datë 07.09.2023, vendos të shpall Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit të rregullt akademik në Universitetin Publik “Kadri Zeka” Gjilan.

Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e Personelit Akademik në UKZ për vitin akademik 2023-2024

Shkarko

Formulari-F1-Formulari-per-aplikim

Shkarko