Konkurs për emërimin/riemërimin e personelit të rregullt akademik në njësitë akademike të Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan

13 Korrik, 2022

Mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Punës, Nr. 03/L-212, dispozitat e nenit 26 të Ligjit mbi Arsimin e Lartë të Kosovës, Nr. 04/L-037, nenit 47, paragrafi 1 nën paragrafi 1.1.2 dhe nenit 168 paragrafi 4 të Statutit të Universitetit Publik “Kadri Zeka” dhe Rregullores për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik, Ref.nr.01/742 të dt. 28.04.2022, bazuar edhe në Vendimin e Këshillit Drejtues, Nr. 02/1111 dt. 08.07.2022, Senati i Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, shpall
K O N K U R S
Për emërimin/riemërimin e personelit të rregullt akademik në njësitë akademike të Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan.

Konkursi Zgjedhje-Rizgjedhje e Pers. Aka. 2022-2023, i korrigjuar

Shkarko

Formulari F1 (Formulari per aplikim)b

Shkarko

Formulari F2 (Formulari per Komisionin Vleresues)b

Shkarko