Konkurs-Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

30 Prill, 2018

Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077 Për Marrëdhëniet e Detyrimeve, Universiteti Publik “Kadri Zeka”, më datë 30.04.2018, bënë:

Shpallje të Konkursit Publik – Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Shkarko

Shkarko