Konkurs i jashtëm për Menaxher Personeli dhe Udhëheqës i Prokurimit

18 Tetor, 2017

Duke u bazuar në Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L – 149 dhe në Rregulloren nr. 02/2011 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Universiteti “Kadri Zeka”, Gjilan, shpall KONKURS:

Kandidatët e interesuar për aplikim, e të cilët punojnë në Shërbimin Civil të Kosovës, duhet të aplikojnë edhe përmes sistemit SIMBNJ. 

Shkarko

Shkarko

Shkarko

Shkarko

Shkarko