Këshilli Drejtues ka zgjedhur dy Prorektorë të Universitetit “Kadri Zeka”

14 Nëntor, 2019

Këshilli Drejtues i Universitetit “Kadri Zeka”, udhëhequr nga kyresuesi MSc. Ibrahim Kosumi, në mbledhjen e mbajtur më 14.11.2019 në Gjilan, në bazë të propozimit të Rektorit Porf. Asoc. Dr. Bajram Kosumi dhe pas konsultimit me Senatin, zgjodhi Prof. Asoc. Dr. Xhevdet Thaqi, Prorektor për Mësim, Kërkime Shkencore dhe Çështje të Studentëve dhe Prof. Ass. Dr. Dukagjin Leka Prorektor për Bashkëpunim Ndërkombëtar.
Xhevdet Thaqi, në cilësinë e Prorektorit për Mësim, Kërkime Shkencore dhe Çështje të Studentëve,
mbulon aspektet e mësimit dhe çështjeve studentore.
Xhevdet Thaqi është Doktor i Shkencave të Didaktikës së Matematikës, Profesor i Asocuar në
Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan.
Xhevdet Thaqi ka qenë Prorektor për marrëdhënie me jashtë dhe cilës (u.d.), Prorektor për mësim,
shkencë dhe çështje të studentëve (u.d.), Dekan i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, ndërsa tash
së fundi ka ushtruar detyrën e Dekanit të Fakultetit të Shkencave Aplikative.
Kurse, Dukagjin Leka në cilësinë e Prorektorit për Bashkëpunim Ndërkombëtar, mbulon aspektet e
bashkëpunimit ndërkombëtar institucional, realizon projekte bashkëpunuese ndërkombëtare e
posaçërisht ato me programet e Komisionit Evropian që kanë për qëllim kyçjen dhe shtytjen përpara
të Universitetit “Kadri Zeka” në Universitetet Evropiane në vazhdimësi.
Dukagjin Leka është Doktor i Shkencave Juridike Ndërkombëtare, Profesor në Universitetin “Kadri
Zeka” në Gjilan, derisa që nga muaji shkurt i vitit 2016 ka qenë po ashtu Prorektor për Bashkëpunim
Ndërkombëtar.