Diskutim publik për Planin Strategjik 2017-2022 të UKZ-së i rishikuar në vitin 2020

19 Dhjetor, 2020

Pas punës së bërë nga grupi punues dhe pas disa punëtorive të zhvilluara me hisedarët e brendshëm dhe të jashtëm, e vëmë në diskutim publik Planin Strategjik 2017-2020 i rishikuar në vitin 2020.

Luteni të bëni komentet, sygjerimet dhe propozimet e juaja rreth këtij Plani në e-mail adresën; [email protected], deri më datë 27.12.2020.

Keni të bashkangjitur Planin Strategjik dhe letrën përcjellëse të Këshillit Drejtues të Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan.

Plani Strategjik i UKZ.19.12.2020

Leter percjellese KD