Buletini nr.9/A- Fakulteti Edukimi

31 Maj, 2019

Buletini i Referateve të kandidatëve të paraqitur në Konkursin e datës 26.03.2019 për zgjedhjen e personelit akademik.

E drejta e ankesës së kandidatëve ndaj Referateve të Komisioneve recensuese zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit të Buletinit në Ueb faqen e Universitetit.

Buletini Nr.9-A 1

Shkarko

Buletini Nr.9-A 2

Shkarko