Buletini Nr.10 – Fakulteti Juridik

9 Shtator, 2019

Buletini i Referateve të kandidatëve të paraqitur në Konkursin e datës 14.06.2019 për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit akademik

E drejta e ankesës së kandidatëve  ndaj Referateve të Komisioneve recensuese zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit te  Buletinit në Ueb faqen e Universitetit.

Buletini Nr.10 - Fakulteti Juridik

Shkarko