Vendimi për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2020/2021

8 Dhjetor, 2021

Komisioni për ndarjen e bursave i Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, në bazë të Vendimit të Këshillit Drejtues me numër të referencës 02/2748 të datës 30.11. 2021,  pas shqyrtimit të aplikimeve mori këtë: Vendim për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2020/2021.

Studentët përfitues të bursës duhet të sjellin, në Zyrën e Financave në Universitet,  konfirmimin e xhirollogarisë bankare dhe leternjoftimin kopje me datë 09.12.2021 dhe 10.12.2021.

Vendim per ndarjen e bursave universitare 2020-2021

Shkarko