Vendimi i Senatit për angazhimin e personelit akademik sipas njësive akademike për vitin akademik 2017/2018

24 Tetor, 2017

Periudha e ankesave është 8 ditë nga dita e publikimit në web-faqen e Universitetit.

 

Vendimet sipas fakulteteve:

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti Juridik

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike