Vendim lidhur me shfrytëzimin e pushimit kolektiv vjetor për personelin akademik dhe administrativ të Universitetit

20 Korrik, 2020

Në bazë te nenit 28, paragrafi 1 nënparagrafi 1.16 te Statutit të Universitetit Publik ” Kadri Zeka ” ne Gjilan Rektori Prof. Asoc. Dr. Bajram Kosumi, në koordinim me Sekretarin e Përgjithshëm te UKZ-së, merrë këtë vendim lidhur me shfrytëzimin e pushimit kolektiv vjetor për personelin akademik dhe administrativ të Universitetit “Kadri Zeka”  Gjilan, për vitin 2020.

Vendim i pushimit kolektiv vjetor

Shkarko