UKZ mbylli konkursin për pranimin e studentëve në studime master në vitin akademik 2021-2022

5 Tetor, 2021

Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, ka mbyllur konkursin për studimet pasdiplomike – MASTER, për vitin akademik 2021/2022. Në  kë të  afat kanë  aplikuar 361 kandidat derisa UKZ do të regjistroj 185  studentë të rregullt për programet: Mësimdhënie në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, Mësimdhënie në Kurrikula në Arsimin Fillor, E-Qeverisja, Sistemet e Kontrollit dhe Intelegjenca Artificiale dhe Juridik Penal.

Interesim shumë  i madh  ka qene në  Edukim  në  programin  Mësimdhënie dhe Kurrikula në Arsimin Fillor.

Provimi pranues do të mbahet të premtën më datë 08.10.2021.

Detajet lidhur me kohën e mbajtjes së provimit pranues do të shpallen në ueb faqen e universitetit të enjten më datë 07.10.2021.

Shpallja e rezultateve preliminare të provimit pranues do të bëhet, më së voni, deri më të martën më 11.10.2021 në ueb-faqen e universitetit.

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar mund t’i paraqesin ankesë shërbimit përkatës më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve preliminare. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen. Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave nga fakulteti përkatëse më datë 13.10.2021 duke filluar nga ora 10.00 dhe secili parashtues duhet të  jetë  i pranishëm në  kohën e shqyrtimit të  ankesës.

Rezultatet përfundimtare pas ankesave do të publikohen më 14.10.2021.

Regjistrimi i studentëve të pranuar do të publikuhet ne veb faqen zyrtare  nga zyra e TI-së.

Jashtë këtij afati kandidatët e pranuar nuk do të mund të regjistrohen, prandaj luteni që t’i përmbaheni afatit të lartshënuar.