Shpallen Zgjedhjet e përgjithshme në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan

27 Mars, 2023

Këshilli  Drejtues i Universitetit Publik “ Kadri Zeka”, në mbledhjen e XX-të,  të mbajtur më 27.03.2023, mori vendim  për shpalljen e zgjedhjeve të përgjithshme dhe zgjedhjeve studentore në UKZ.

Zgjedhjet e përgjithshme mbahen me qëllim të Konstituimit të këshillave të njësive akademike, Senatit dhe zgjedhjen e Rektorit.

Këshilli Drejtues zgjodhi anëtarët e Komisionit Qendror Zgjedhor në pajtim me nenin 6 të Rregullave dhe procedurave për zgjedhjet e përgjithshme në UKZ.

Zgjedhjet e përgjithshme do të mbahen në pajtim me Statutin e Universitetit Publik dhe Rregulloreve përkatëse të Universitetit.

Zgjedhjet e përgjithshme do të mbahen sipas planit dinamik të hartuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe të miratuar nga KD.

Po ashtu, janë shpallur edhe Zgjedhjet e Studentëve të Universitetit Publik “Kadri Zeka”.

Komisioni Zgjedhor është themeluar nga kryetari i KD në pajtim me nenin 13 paragrafi 1 dhe 2 i Rregullores për zgjedhjet e studentëve në UKZ.

Deri në konstituimin e Komisionit zgjedhor të gjitha veprimet paraprake zgjedhore do t’i kryej Kryetari i KD-së së Universitetit.

Të gjitha organizatat të cilat do të marrin pjesë në zgjedhjet studentore 2023 duhet të jenë të regjistruara në Ministrinë e Administratës Publike dhe të çertifikuara nga Komisioni i Zgjedhjeve të Studentëve.

Zgjedhjet studentore do të mbahen në pajtim me Statutin e Universitetit Publik ”Kadri Zeka”,  Rregulloren për zgjedhjet e studentëve dhe sipas planit dinamik të hartuar nga Komisioni i zgjedhjeve.

Këshilli Drejtues i UKZ-së, në mbledhjen e XXI të mbajtur me 14.04.2023, ka miratuar ndryshimi i agjendës për zgjedhjet e përgjithshme sipas dinamikes së procesit zgjedhor për vitin 2023 në Universitetin Publik ” Kadri Zeka” Gjilan.

 DINAMIKA E PROCESIT ZGJEDHOR PËR ZGJEDHJEVE TË PËRGJITHSHME NË UNIVERSITETIN PUBLIK “KADRI ZEKA”

1. Vendimi mbi shpalljen e zgjedhjeve 27.3.2023
2. – Formimi i Komisionit Qendror Zgjedhor 03.4.2023
Zgjedhja e Këshillave të Njësive Akademike të UKZ-së;

– Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti Juridik

– Fakulteti i Edukimit dhe Fakulteti i Shkencave
Kompjuterike

Administrata- nëse janë me shumë se dy zyrtar në një
Fakultet do te mbahen zgjedhje për administrate.

3 Kandidimi nga stafi akademik dhe administrativ për anëtarë
të senatit të UKZ-së në KQZ të Fakultetit
19.04.2023

08:00 – 14:00

4 Dita e zgjedhjeve 25.04.2023
5 Shpallja e rezultateve te zgjedhjeve 26.04.2023
6 Periudha e ankesave 27-28.04.2023
7 Shpallja e rezultateve përfundimtare pas ankesave dhe
hedhjes eventuale të shortit për shkak të votave të
barabarta
02.05.2023
8 Mbledhja konstituive e këshillave të fakulteteve me këtë
rend dite :1.Konstituimi i Këshillit te Fakultetit.a.Verifikimi i mandateve te anëtareve te KFb. Nënshkrimi i deklaratës etike2. Zgjedhja e kryesuesit te përkohshëm te Dekanit ne senat.3. Zgjedhja e kandidatit për pozitën e dekanit
18.5.2023
– Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti Juridik 18.5.2023
– Fakulteti i Edukimit dhe Fakulteti i Shkencave
Kompjuterike
18.5.2023
10. Mbledhja konstituive e Senatit me këtë rend dite

1. Konstituimi i Senatit

a. Verifikimi i mandateve te anëtareve te senatit

b. Nënshkrimi i deklaratës etike.

2. Zgjedhja e Kryesuesit te përkohshëm te Senatit.

3. Zgjedhja e Dekanëve te fakulteteve

22.05.2023
11. Shpallja e Konkursit për zgjedhjen e Rektorit të UKZ-së 26.05.deri më 09.06.2023
12. Shqyrtimi i dokumentacionit 12.06.deri më 19.06.2023
13. Zgjedhja e Rektorit të UKZ-së 29.06.2023

Agjenda finale per zgjedhjet e pergjithshme

DINAMIKA E PROCESIT ZGJEDHOR PËR ZGJEDHJET STUDENTORE

Nr. Përmbajtja Periudha kohore Ora
1. Marrja e vendimit për shpalljen e zgjedhjeve 27.03.2023
2. Konstituimi i KQZ-së së Studentëve 03.04.2023 15.00
3. Konstituimi i komisioneve te Fakulteteve 04.04.2023 15.00
4. Regjistrimi i Organizatave Studentore në KQZ 05-12.04.2023 15.00
5. Certifikimi i Organizatave Studentore nga KQZ 13.04.2023 15.00
6. Dorëzimi dhe certifikimi i listave të kandidatëve për PS
dhe KS në KQZ
18.04..2023 15.00
7. Tërheqja e shortit nga organizatat e certifikuara nga KQZ
Fushata zgjedhore e OS
19.04.2023 14.00
8. Fushata zgjedhore e OS 20.04 deri më 26.04.2023
9. Verifikimi, miratimi dhe shpallja e listës preliminare të
studentëve me të drejtë vote nga KQZ
15-23.04.2023
10 Periudha e ankesave ndaj listave preliminare të studentëve
me të drejtë vote të miratuara nga KQZ
24-26.04.2023
11. Shpallja e listës përfundimtare të studentëve me të drejtë
vote nga KQZ
27.04.202023
12. Përgatitja e materialit zgjedhor, fletëvotimeve, materialit
zgjedhor, procesverbaleve
26-28.04.2023
13. Akreditimi i vëzhguesve 02.05.2023 14.00
14 Dita e mbajtjes se zgjedhjeve 04.05.2023 07-19.00
15. Rezultatet preliminare 05.05.2023
16. Periudha e ankesave 06-09.05.2023
17. Shpallja e rezultateve përfundimtare 15.05.2023
18. Konstituimi i Parlamentit Studentor 12.05.2023 13.00
19. Konstituimi i Këshillave Studentore të Fakulteteve 15.05.2023

Dinamika e zgjedhjeve UKZ 2023