Thirrje për aplikim për Programin e Granteve për Mbështetjen e Universitetit 2023/24

12 Tetor, 2023

Kosovo United States Alumni (KUSA) shpall zyrtarisht një konkurs të hapur për Programin e Granteve për Mbështetjen e Universitetit të Ambasadës së SHBA-së.

KUSA do të ofrojë një sërë grantesh të vogla, me një çmim maksimal prej $50,000.00, për të lehtësuar përpjekjet e institucioneve të arsimit të lartë në adresimin e sfidave të zhvillimit shoqëror dhe ekonomik përmes kërkimit, zhvillimit dhe shërbimeve të ekstensionit.

Ky program ofron një shans të jashtëzakonshëm për institucionet e arsimit të lartë që të luajnë një rol aktiv në avancimin e zhvillimit dhe prosperitetit të Kosovës përmes përfshirjes në projekte që nxisin transformimin pozitiv. Inkurajohen aplikantët e mundshëm që të shqyrtojnë tërësisht udhëzimet gjithëpërfshirëse të dhëna më poshtë, duke siguruar që propozimet e projektit të jenë të cilësisë së lartë dhe të përputhen drejtpërdrejt me objektivat e programit

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit, 5 nëntor 2023 deri në mesnatë.

Programi i Granteve Universitare do t’i kushtohet projekteve që fokusohen në objektivat e mëposhtëm:

Objektivi 1: Mbështetja e nismave të institucioneve të arsimit të lartë (IAL) për të harmonizuar kurrikulat e tyre të mësimdhënies me nevojat aktuale të tregut të punës. Objektivi i mbështetjes së iniciativave të IAL-ve për të harmonizuar kurrikulat e tyre mësimore me nevojat aktuale të tregut të punës synon të sigurojë që studentët të pajisen me aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të pasur sukses në ekonominë moderne dhe për të gjetur punësim në Kosovë.

Objektivi 2: Mbështetja e aktiviteteve të lidhura me ngritjen ose funksionalizimin e qendrave të kërkimit dhe zhvillimit (R&D) të IAL-ve akademike. Objektivi i mbështetjes së aktiviteteve që lidhen me ngritjen ose funksionalizimin e qendrave akademike të Kërkimit dhe Zhvillimit (R&D) të IAL-ve synon t’u sigurojë IAL-ve burimet dhe mbështetjen e nevojshme për krijimin ose përmirësimin e qendrave K&Zh. Si rezultat, IAL-ve u mundësohet të kryejnë dhe avancojnë kërkimin dhe të trajnojnë gjeneratën e ardhshme të ekspertëve nëpër fusha.

Objektivi 3: Mbështetja e IAL-ve për të angazhuar alumni dhe për të mbështetur rrjetet dhe aktivitetet e alumni-ve Objektivi i mbështetjes së angazhimit të të diplomuarve brenda IAL-ve synon të krijojë një rrjet studentësh që mund të ndihmojnë studentët aktualë të kenë mundësi punësimi, të krijojnë lidhje biznesi, të angazhohen në aktivitete pasuniversitare me kolegët dhe të ndjekin mundësitë e kthimit.

Aplikantët duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme përkatëse:

Institucionet e arsimit të lartë dhe/ose OJQ-të, veprimtaritë e të cilave janë të fokusuara në arsimin e lartë kanë të drejtë të aplikojnë
Institucioni duhet të caktojë një koordinator të projektit i cili do të jetë përgjegjës për zbatimin e projektit.
Përshtatshmëria është e kufizuar në IAL-të dhe OJQ-të e regjistruara në Republikën e Kosovës