Njoftim për studentët e interesuar për transferim nga Universitetet tjera në Universitetin Publik “Kadri Zeka”

25 Shtator, 2023

Njoftohen të gjithë studentët e interesuar se kërkesat për transferim nga Universitetet tjera në Fakultetet e Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror 2022/2023, mund t`i parashtrojnë prej 25.09.2023 deri 27.09.2023 në ora 15:30.

Transferi është i lejuar, sipas kuotave te lira për programet e studimit si ne vijim:

Fakulteti Juridik, Juridik i Përgjithshëm …………………. 11 Student

Fakulteti Ekonomik, Menaxhment dhe ndërmarrësi …….. 7 Student

Fakulteti Ekonomik, Financë dhe Kontabilitet i Aplikuar …….. 40 Student

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike, Shkenca Kompjuterike …….. 2 Student

Dokumentacioni i nevojshëm:
• Kërkesa- Aplikimi online ne SMU
• Kopjen e indeksit apo ID-së
• Transkripten e notave
• Vërtetimin për statusin e studentit të rregullt (viti akademik 2022/2023)

Mënyra e aplikimit për transfer në UKZ është kjo:

  • Kliko në linkun Aplikimi per transfer ne UKZ
  • Plotësoni fushat e kërkuara në aplikacion
  • Printojeni kërkesen tuaj dhe dorezojeni në sherbimin e studentëve në Universitet, më së voni me datën 27.09.2023 në ora 15:30.

Shkarko