Njoftim për studentët e interesuar për transferim nga Universitetet tjera në Fakultetet e Universitetit Publik “Kadri Zeka”

13 Shkurt, 2024

Njoftohen të gjithë studentët e interesuar se kërkesat për transferim nga Universitetet tjera në Fakultetet e Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin veror 2023/2024, mund t`i parashtrojnë prej 14 – 16.02.2024 deri në ora 15:30.

Transferi është i lejuar, sipas kuotave te lira për programet e studimit si ne vijim:

Bachelor – Fakulteti Edukim, Arsimi Fillor – 5 Student

Bachelor – Fakulteti Juridik, Juridik i Përgjithshëm – 70 Student

Bachelor – Fakulteti Ekonomik, Financë dhe Kontabilitet i Aplikuar – 105 Student

Bachelor – Fakulteti i Shkencave Kompjuterike, Shkenca Kompjuterike – 7 Student

Master – Fakulteti Juridik, Juridiko – Penal – 1 Student

Master – Fakulteti i Shkencave Kompjuterike, Sistemet e Kontrollit dhe inteligjenca Artificiale – 43 Student

Master – Fakulteti i Shkencave Kompjuterike, E-Qeverisja – 31 Student

Dokumentacioni i nevojshëm:

  • Kërkesa – Aplikimi per transfer ne UKZ (Plotësoni fushat e kërkuara në aplikacion dhe printoni kërkesën)
  • Kopjen e indeksit apo ID-së;
  • Transkriptën e notave;
  • Vërtetimin për statusin e studentit të rregullt (semestri dimëror i vitit akademik 2023/2024).

Njoftim për transfer të studentëve nga IAL të tjera

Shkarko