Njoftim për ndërprerje të procedurës së rekrutimit të dt. 02.12.2016.

3 Shkurt, 2017

Në bazë të konkursit të brendshëm të dt. 02.12.2016, Nr. Referencës RN00001427, RN00001428, RN00001429 për pozitat: 1. Menaxher i Personelit, 2. Udhëheqës i Prokurimit dhe 3. Certifikues, njoftojmë për ndërprerje të procedurës së rekrutimit pasi që asnjëri nga kandidatët e kualifikuar nuk është paraqitur në intervistimin me gojë. Për pozitën udhëheqës i prokurimit nuk ka pasur asnjë aplikacion.

Sipas vlerësimit të Komisionit për shqyrtimin dhe vendosjen e kërkesave lidhur me kandidatët, si dhe duke u bazuar në dispozitat ligjore dhe kushtet e parapara me rregulloren për rekrutim, procedura e rekrutimit për pozitat e sipër përmendura duhet të rishpallet!

Me respekt,
Vaxhid Sadriu
Sekretar i Përgjithshëm

Nderprerje e procedures se rekrutimit-Menaxher Personeli

Shkarko

Nderprerje e procedures se rekrutimit-Udheheqes i prokurimit

Shkarko

Nderprerje e procedures se rekrutimit-Certifikues

Shkarko